Kurikan Vesihuolto Oy

30.8.2022

PÄIVYSTYS PUHELIN VASTAA VIKAILMOITUKSIIN VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA 15:30-7:00 

 PUH. 050 413 0310

 

Tiedote Kurikan syväpohjavesitutkimuksista

Kurikan syväpohjavesipohjavesiprojektin tutkimukset muuttavat muotoaan.


Projekti on jatkoa Kurikan alueelta vuonna 2010 löytyneen syväpohjavesiesiintymän tutkimuksille, joita on toteutettu vuodesta 2014 alkaen Kurikan Vesihuolto Oy:n, Vaasan Veden, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja GTK:n välisinä yhteistyöprojekteina. Projekteilla pyritään turvaamaan Vaasan ja Kurikan kaupunkien vedentarve tulevaisuudessa. Tutkimuksella vaikutetaan laajemmin yhteiskunnan talousvesihuollon perusedellytyksiin myös koko Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla. Maaperä- ja pohjavesitutkimuksia on tehty laajoilla alueilla Kurikan kunnan alueella.

Maastotutkimusten luonne muuttuu pohjavesimuodostuman kartoituksesta kallioperän rikkonaisuuden ja kalliopohjavesien tutkimiseen. Lisäksi maaperän pohjaveden havaintoputkia tullaan asentamaan pohjavesiesiintyvää suojaavaan savi-silttikerrokseen talvella 2021. Kairauksiin perustuvat kallioperän ruhjetutkimukset aloitetaan Kampinkylän alueella, myöhemmin 2020 syksyllä suoritetaan seismisiä luotauksia Kampinkylän ympäristössä palvelemaan samaa tarkoitusta. 3-vuotinen maaperäkairausohjelma päättyy vuoden 2020 vuoden lopussa lukuisten kaivonpaikkojen löydyttyä.

2021 projektin tuloksia raportoidaan ja mallinnetaan. Mallien avulla pyritään visualisoimaan laaja-alaisen pohjavesimuodostuman ulottuvuuksia. Maaperästä laadittava 3D-malli palvelee myös pohjaveden virtausmallinnusta, mitä tarvitaan etenkin pohjaveden oton lupaprosessissa. Pohjavesimallien toimivuutta tarkistellaan maastossa tehtävillä pohjaveden koepumppauksilla, jotka käynnistyvät syksyllä 2021. Pohjaveden käyttäytymistä tullaan tarkkailemaan lukuisista pohjaveden havaintoputkista. Samassa yhteydessä tarkkaillaan myös yksityiskaivojen vedenlaatua, lähteitä, lammikoita ja purovirtaamia pohjaveden oton vaikutusalueella.

Kesällä 2020 laajalla alueella on suoritettu luonnon nykytilan selvitystä. Tutkimus jatkuu 2021 keväällä ja kesällä tarkemmilla tutkimuksilla, joiden tarkoitus on selvittää luonnon tilaa ennen pohjaveden ottoa mahdollisimman tarkasti. Luonnon tarkkailua jatketaan pohjaveden oton kuluessa ja sen jälkeen samoilla kohteilla.

Geologisesti ja pohjavesigeologisesti kurikkalainen pohjavesi on hyvin suojassa peltoalueiden paksujen savi-silttikerrosten ja moreenien alla. Pohjavesimuodostuman vesi onkin pääosin peräisin laaksoaluetta ympäröiviltä karkearakeisilta mäkialueilta.


Lisätietoja:

Niko Putkinen, Erikoistutkija, Geologian tutkimuskeskus, puh. 029 503 5220, niko.putkinen(at)gtk.fi

Irma Hyry, Toimitusjohtaja, Vaasan Vesi, puh. 06 325 4150, irma.hyry (at)vaasa.fi

Juha Kotiranta, Toimitusjohtaja, Kurikan Vesihuolto Oy, puh. 050 535 6424, juha.kotiranta(at)kurikka.fi

Nico Karlström, Ryhmäpäällikkö, puh. 040 567 6903, nico.karlstrom(at)ely-keskus.fi